Sunday, 1 March 2009

Digital Asset Intelligence

En sak jag lärt mig under alla år jag arbetat med att implementera Digital Asset Management-system är att man måste ha med sig ledningen. Utan stöd från ledningen riskerar hela satsningen att själv-dö över tid.

Alla lyckade implementationer har också stöd från ledningen som gemensam nämnare. Ändå det finns det nästan inga exempel på när DAM-system verkligen används av ledningen eller ens tillför någon direkt nytta på denna nivå. Detta trots att det finns massor med smarta tillämpningsområden.

Här kommer förslag på några sådana tillämpningsområden:

1. Jämförelsetal för mätning av effektivitet.
Ett sätt att mäta effektivitet är att se hur mycket man faktiskt får för de pengar man spenderar. Genom att katalogisera allt marknadskommunikationsmaterial som produceras i DAM-systemet kan man faktiskt mäta följande:
  • Antalet unika kampanjer
  • Antalet unika publikationer
  • Antalet unika "content-items" (bild, illustration, film etc)
DAM-systemet gör det lätt att söka fram dessa saker baserat på de datum sakerna producerades. Siffrorna kan sedan jämföras från år till år för att se om blir mer eller mindre effektiv. Självklart skall detta vägas mot den totala produktionskostnaden. Nyckeltal som kostnad per "content-item" kan också räknas fram. Något som i sig också skulle kunna användas som ett argument för själva DAM-investeringen!

2. Utvärdering av visuell identitet
Oftast börjar planering med utvärdering. Genom att använda DAM-systemet som underlag för utvärderingen kan man snabbt få en överblick över allt som producerats. Tack vare DAM-systemets överlägsna förmåga att snabbt visa miniatyrbilder kan man enkelt bilda sig uppfattningar om bild- och formspråk, färger, typrografi mm. Även detta kan jämföras från period till period för att t.ex. följa upp att tidigare beslut verkligen verkställts. Har vi t.ex. använt logotypen på det sätt vi beslutat, eller kommunicerar de bilder vi använder verkligen våra kärnvärden?

3. Utvärdering av vad som faktiskt driver försäljning
Alla har nog koll på sina försäljningssiffror. Många mäter också effekten av sin reklam, men hur många löper verkligen linan ut och utvärderar vilken inverkan reklamens utformning haft de resultat man uppnått?
I ett DAM-system kan enkelt söka fram all reklam för en viss period. Detta gör det möjligt att få en snabb visuell översikt över den reklam som legat till grund för försäljningsökningen/minskningen eller förändringen i varumärkeskännedom mm. Dessa lärdomar kan vara ovärderliga och verkligen underlätta analys och framtida beslut.

4. Strukturkapital
Det är inte ovanligt att företag byter reklambyrå, marknadschef eller någon annan nyckelperson. Det händer till och med att alla dessa byts ut på en och samma gång. Även om sådana byten ofta görs för att få in nytt blod och nya friska idéer kan de samtidigt innebära att mycket värdefull kunskap försvinner ut från företaget. Med ett DAM-system skulle allt som tidigare produceras fortfarande finnas kvar och det skulle framförallt vara tillgängligt och förhoppningsvis också användbart. Även om mycket förändras kan säkerligen vissa saker fortfarande återanvändas. Varje sak som återanvänds innebär att en kostnad kan undvikas.

PS. Digital Asset Intelligence är ingen vedertagen term. Det är en sammanslagning av Digital Asset Management och Business Intelligence.

No comments:

Post a Comment